Spices for pastry , dough and bread
Home

Copyright Bacharia kai Votana 2012

Retail stores: 1) Idis St. 19 |  2) Argiraki St. 16, Heraklion - Crete

Tel. (+30)  2810-221039 , 2814-001118 | email : info@bacharia.gr


Our partners :